Školní jídelna

Vzhledem k tomu, že ceny potravin se výrazně zvýšily, je proto velice
obtížné plnit spotřební koš za finanční normu  21,23,25,29 Kč.  Proto
bude ve školních jídelnách  zvýšena cena obědů od 1.1.2018 o 2 Kč.

Ceny obědů platné od nového roku budou:

23,- Kč       7 – 10 let

25,- Kč       11 – 14,- let

27,- Kč       15 – 18,-  let

31,- Kč        Dospělí

 

Změna placení stravného ve školních jídelnách

Od srpna 2017 již nebudeme ve školních jídelnách u nových žáků inkasovat z účtů u české spořitelny přes sběrný účet , ale pouze přímým inkasem ( jako u ostatních bank). Je nutné povolit inkaso k účtu 3962483/0300 – ŠJ Jezerní, 1768353/0300 – ŠJ Chelčického


V případě problému se zobrazením, klikněte zde

Litujeme, ale pro tento měsíc není v naší databázi zadán jídelníček.

provozní řád šj

 

    

Provozní řád školní jídelny

při ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice

 

Je stanoven na základě: zákona č. 561/2004 Sb.( školský zákon), vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb.o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb.o nákladech na závodní stravování a nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.

 

A: Organizace provozu stravování

 

  • Vstup do školní jídelny je dovolen od 11.00 do 14.00.
  • Žáci, kteří navštěvují školu, mohou v průběhu dne odebrat jedno hlavní jídlo, pokud se zúčastnili výuky.
  • Žáci ZŠ vstupují do jídelny v pořadí, ve kterém přišli. Pedagogický dohled odpovídá za plynulý chod v jídelně, dohlíží na chování žáků a odchody žáků z jídelny.
  • V jídelně je vyvěšen rozpis pedagogických dohledů.
  • Školní družiny přicházejí do jídelny v doprovodu vychovatelek, které zodpovídají za svěřené děti, pomáhají jim s naléváním polévky a řadí je na výdej druhého jídla.
  • Pití je podáváno pouze k zaplacenému obědu.

 

Odhlašování obědů

 

Strávník si přihlašuje a odhlašuje obědy nejpozději den předem do 13.00 hodin – telefonicky, na boxu v jídelně, po internetu, případně u výdejního okénka při vyzvednutí oběda do jídlonosiče.

Je možné se odhlašovat po internetu – www.strava.cz – vedoucí ŠJ na požádání nastaví tuto službu včetně hesla. Toto heslo je shodné i pro tisk stravenek na boxu a zákonní zástupci si jej mohou změnit – doporučujeme zvolit heslo (bez diakritiky), které si bude dítě pamatovat!!

 

První den nemoci / neodhlášený oběd / si zákonný zástupce může odnést v jídlonosiči.

 

Následující dny je zákonný zástupce povinen obědy odhlásit.( Podle § 122,odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon se dětem v mateřských školách a žákům základních škol poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole v rozsahu stanoveném v § 4, vyhl .č. 107/2005 Sb., o školním stravování , přičemž první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole, nebo školském zařízení a školní stravování je těmto strávníkům poskytováno za úplatu stanovenou §5 výše citované vyhlášky. Od druhého dne nepřítomnosti již nemá dítě, či žák nárok na školní stravování za zvýhodněnou cenu oběda zahrnující pouze cenu potravin.

 

Neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat odhlášku.

Odhlašování obědů při hromadných akcích tříd / školní výlet, lyžařský kurz apod./ provádějí děti nebo zákonní zástupci sami,(případně učitel po domluvě se žáky). Třídní učitel, případně zástupce ředitele, upozorní vedoucí ŠJ na tuto akci 3 dny předem.

 

Výdej obědů strávníkům v jídelně:

 

ŠJ Jezerní 11,30 – 13,30 hod. (resp. 13,45 dle příchodu posledního žáka)

ŠJ Chelčického 10,45 – 13,30 hod.

 

 

Výdej obědů do jídlonosičů

 

Obědy vydané do jídlonosičů jsou evidovány a namátkově kontrolovány. Při zjištění neoprávněného odběru budou od druhého dne nepřítomnosti, kdy žák nemá nárok na zvýhodněné stravování, tyto obědy doúčtovány do plné ceny.

 

Obědy do jídlonosičů se vydávají z hygienických důvodů v době mimo výdej obědů strávníkům v jídelně. (Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.)

Žáci konzumují svůj oběd v jídelně a není přípustné, aby si své obědy odnášeli v jídlonosiči.

 

Doporučené časy pro výdej do jídlonosičů :

 

ŠJ Jezerní: 11,45 – 12,15 hod ŠJ Chelčického: 11.00 – 11.30 hod

12,45 – 13,00 hod 12.00 – 12.30 hod

 

 

Přednostně jsou vždy vydávány obědy strávníkům v jídelně.

 

Placení stravného

 

Žáci a personál ZŠ stravné hradí:

 

a/ inkasem u příslušné banky nebo spořitelny

b/ převodním příkazem u příslušné banky nebo spořitelny

 

U plateb inkasem probíhá inkaso 15. dne předcházejícího měsíce zálohovou platbou. První platba probíhá 15. srpna na měsíc září, poslední 15. května na měsíc červen. Připadne-li datum transakce na den pracovního klidu nebo volna, je odepsání z účtu následující pracovní den.

Pokud není povoleno inkaso, platba musí být připsána na účet jídelny nejpozději 2 pracovní dny před koncem měsíce. Obědy jsou strávníkovi přihlášeny po připsání platby na účet, tato částka musí pokrýt zálohu na celý měsíc, jinak si strávník přihlašuje své obědy sám. Pokud zákonný zástupce platbu provede pozdě, nemá zaručené obědy pro své dítě od prvního dne v měsíci, případně okamžitě od dalšího dne.

 

Všichni strávníci mají přidělen variabilní symbol /VS/, který slouží k evidenci a rozlišení plateb. Tento VS přiděluje vedoucí ŠJ.

 

Je-li platba zasílána ze zahraničí, budou poplatky banky naúčtovány strávníkovi.

 

Vyúčtování přeplatků a nedoplatků

 

Přeplatky za stravné a nedoplatky za tisk náhradních stravenek jsou pravidelně odečítány a přičítány při výpočtu další platby.

Přeplatky za období po výpočtu poslední zálohy jsou strávníkům, kteří odchází, vráceny na konta, ze kterých je prováděno inkaso v první polovině července. Nedoplatky za toto období budou inkasovány z účtů koncem června, resp. začátkem července.

Ostatním budou přeplatky a nedoplatky převedeny do dalšího školního roku.

Vyúčtování v hotovosti se provádí pouze po domluvě a to jen u strávníků, kteří končí docházku na příslušné ŠJ.

Pokud se žák přestěhuje a nastoupí na jinou školu, zákonný zástupce musí informovat vedoucí ŠJ a domluvit si způsob vyúčtování.

 

Elektronická karta / čip /

 

Strávníci si musí zakoupit el. kartu / čip / u vedoucí ŠJ za hotovost. Karta / čip / je aktivována při zaplacení. Pokud nejsou obědy zaplaceny, nebo jsou odhlášeny, nelze oběd odebrat.

Karta, čip se používá po celou docházku v základní škole.

Pokud strávník kartu, čip ztratí nebo zničí, musí si koupit nové identifikační médium.

 

Elektronická karta 35.- Kč

Čip 115.- Kč

 

Po zakoupení se čip i karta stávají majetkem strávníka, hotovost se nevrací.

 

B: Vlastní organizace provozu školní jídelny

 

Jídelní lístky jsou umístěny na webových stránkách školy, v jídelně, popř. u vchodu do školy na měsíc dopředu tak, aby splňovaly výživovou normu spotřebního koše pro děti od 6 – 18 let.

Změna jídelníčku je zohledňována dovozem potravin od dodavatelů nebo z provozních důvodů.

Informace o alergenech jsou uvedeny na jídelním lístku, podrobné informace u vedoucí ŠJ.

K vaření diet poskytne informace vedoucí ŠJ.

Před vstupem do jídelny si žáci umyjí ruce a vstupují do jídelny, kde se řadí k výdejnímu okénku.

Do čtecí jednotky vloží kartu, čip / za přítomnosti kuchařky / a odeberou si oběd. Polévku si žáci nalévají sami z polévkové teriny.

Pokud čtecí jednotka vykáže nějakou nepřesnost, vyčká žák/žákyně dle pokynů kuchařek příchodu vedoucí ŠJ /ŠJ Jezerní /, případně jde problém vyřešit do kanceláře ŠJ / ŠJ Chelčického /.

 

V případě, že si strávník zapomene kartu nebo čip, vytiskne si sám v jídelně na boxu náhradní stravenku. Tisk 3ks stravenek v běžném měsíci je zdarma, každá další zpoplatněna 1,- Kč.

Strávník musí znát své heslo!!!!

 

Pokud má žák zájem o přídavek, je mu vyhověno dle možnosti. Přídavek se skládá z přílohy, omáčky, salátu apod. Po ukončení výdeje je možné přidat si vše, co zůstalo nevyzvednuto.

Po jídle odnáší použitý inventář k odkládacímu okénku, popř. k vozíku, kam ho odloží.

Platí přísný zákaz vynášení nádobí z jídelny.

Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dohledu, ale také vedoucí ŠJ a kuchařek.

Strávníci jsou povinni se chovat při stolování v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.

Pokud strávník rozbije talíř, sklenku, něco vylije, uklidí si nepořádek po sobě sám. Případně požádá o pomoc kuchařku u odkládacího okénka. V případě družin se o tento problém postará vychovatelka.

Problémy nebo připomínky k pokrmům sděluje strávník vedoucí ŠJ nebo vedoucí kuchařce.

Technické, nebo hygienické problémy hlásí vedoucí ŠJ

Úraz, nevolnost strávníka v ŠJ se nahlašuje pedagogickému dohledu.

 

 

Vnitřní řád ŠJ pro žáky:

 

Do jídelny mají přístup jen žáci, kteří mají zaplacené obědy. Kdo nemá oběd zaplacený, nebo je odhlášený, nemá vstup povolen.

Žáci se chovají způsobně, neničí zařízení jídelny, neznehodnocují spolužákům oběd.

Pokud je žák přistižen při nevhodném chování v jídelně / podvádí, znehodnocuje jídlo, ničí příbory, zařízení apod. / může být ze stravování vyloučen nejméně na 5 dnů, bez ohledu na řešení otázky, kde se bude stravovat.

Pokud žák zneužívá cizí kartu nebo čip, bude po dohodě s třídním učitelem vyloučen ze stravování na určitou dobu.

Zákonné zástupce žádáme o dohled, zda mají děti kartu – čip připravené do školy i tehdy, mají – li mimoškolní činnost / kino, koncert, apod. /.

 

Tento provozní řád je k dispozici zákonným zástupcům a všem strávníkům u vedoucí ŠJ, v jídelně, ve škole a na internetových stránkách školy.

 

Ceny obědů:

(potravin)

 

7-10 let 23,- Kč

11-14 let 25,- Kč

15-18 let 27,- Kč

19 a více 31,- Kč ( od 1.1.2018 je stanoven příspěvek z FKSP 26,- Kč na 1 oběd )

 

Plná cena nedotovaných obědů :

(z důvodu zpracování roční uzávěrky v měsíci lednu se výše režie upravuje vždy od 1.února)

(režie pro rok 2017) ( režie pro rok 2018)

 

ŠJ Jezerní 46,- Kč + cena potravin dle věku 46,- Kč + cena potravin dle věku

ŠJ Chelčického 47,- Kč + cena potravin dle věku 50,- Kč + cena potravin dle věku

 

Z výživových norem na jednoho žáka a den vyplývá, že všichni žáci, kteří dosáhnou věku v daném období / 1.9. – 31.8. /, jsou automaticky zařazováni do vyšší věkové skupiny pro normování.

 

Důchodci platí od 1.9.2015 za každý oběd věcnou režii.

Pro rok 2017: Pro rok 2018:

ŠJ Jezerní 29,- Kč ŠJ Jezerní 30,- Kč

ŠJ Chelčického 26,- Kč ŠJ Chelčického 30,- Kč

Příspěvek na 1 oběd z FKSP od 1.1.2018 26,- Kč

Dospělí a důchodci konzumují svůj oběd v provozovně. ( školní jídelně).

Výjimku ( jídlonosič) povoluje vedoucí školní jídelny.

 

Informace pro strávníky, kteří přecházejí ze ŠJ Chelčického na ŠJ Jezerní:

 

Při přechodu žáků z budovy Chelčického na budovu Jezerní používají žáci elektronickou kartu nebo čip z 1. stupně. ZŠ. Není nutné kupovat kartu novou. Vedoucí ŠJ si předávají evidenci naposledy aktivovaných karet.

Vzhledem k tomu, že obě jídelny mají samostatné účetnictví a rozdílná čísla účtu, musí si zákonní zástupci platící inkasem povolit nové inkaso. Další informace podají vedoucí jídelen.

 

 

 

 

 

Školní jídelna Chelčického tel. 380 429 390

 

Školní jídelna Jezerní tel.  380 429 360

 

 

Strakonice 6.2.2018

 

Vedoucí ŠJ Ředitelka školy