Učíte se doma s dítětem, o kterém víte, že se potýká se specifickými poruchami učení (SPU)? Nejste v tom sami!

Učíte se doma s dítětem, o kterém víte, že se potýká se specifickými poruchami učení (SPU)? Nejste v tom sami! Toto znevýhodnění je vůbec nejčastějším problémem českých školáků.

Pro žáky se SPU platí, že pokud chtějí být ve škole úspěšní, musí pracovat jinak a intenzivněji než jejich spolužáci. Domácí vzdělávání dítěte se SPU na vzdělavatele tedy klade zvýšené nároky. Zkušenosti s výukou žáků se SPU lze shrnout do několika zjednodušených doporučení, která nám mohou pomoci:

Vytvořme si spolu s dítětem plán učení, který si slíbíme dodržovat. Jeho struktura i konkrétnost závisí na potřebách dítěte. Umožněme mu zaznamenávat si do plánu, co již splnilo (osvědčuje se využívat pro to tabulku, graf, osu, kartičky s hesly či symboly, vše v papírové či elektronické podobě). Zapojme do režimu dne také pohybové aktivity, usnadníme výuku sobě i dítěti.

Dávejme dítěti najevo, že věříme v jeho úspěch, bude se pravděpodobně více snažit úkol splnit.

Hledejme společně s dítětem postupy, jak se učit – snižme negativní vliv psaní a čtení na výsledky učení dítěte – např. pišme klidně tiskacím písmem nebo na klávesnici; střídejme papír/psací náčiní rozličných druhů a barev stejně jako vhodné typy písma/podbarvení pro tisk; využívejme multimodální způsob učení – současně vidět napsané, vyslovit to nahlas a současně napsat; tvořme si své přehledy učiva.

Pracujme s kompenzačními pomůckami, které dítě používá v běžné hodině – např. čtecí okénko, záložka, mačkadlo k rozlišení tvrdých a měkkých slabik, vlastní přehledy učiva.

Umožněme dítěti dostatek času na práci. Zadávejme vše s dostatečným časovým předstihem a v jasných strukturovaných celcích. Pomáhejme dítěti s prvním krokem.

Nebraňme se využití digitálních technologií – např. pro psaní delších textů využívejme aplikace pro převod hlasu; pracujme s audioknihami; používejme elektronické texty (můžeme tak upravit vzhled textu, připojit vizuální či poslechový materiál).

Chvalme děti i za snahu, nejen za výsledek. Sledujme pokroky, kterých dítě dosahuje, a nehledejme pouze jeho nedostatky. Poskytujme mu průběžně zpětnou vazbu k jeho práci. Umožněme dítěti libovolný počet opakování úkolu, nejlépe až do jeho správného provedení.

Preferujme kvalitu zpracování nad množstvím, i když to může být pro dítě i nás mnohdy nesnadné.

Podrobnější informace k tématu je možné dohledat na stránkách Metodického portálu RVP.CZ v seriálu článků Žáci se specifickými poruchami učení. Navštívit můžete i virtuální hodinu českého jazyka, kde s žáky se SPU pracuje zkušený speciální pedagog.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>