Vyberte stránku

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO) vychází
z anglického termínu environmentaleducation, kde „environment“ znamená životní prostředía a „education“ je chápáno jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin od nejmenších dětí po dospělé. Školní program environmentální výchovy,vzdělávání a osvěty je jako samostatný dokument nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu, .Zahrnuje konkrétní aktivity, školní i mimoškolní činnosti ve spojení s výchovou k udržitelnému rozvoji.Cílem dlouhodobého pozitivního působení na žáky je jejich šetrnější a citlivější přístup k životnímu prostředí. Environmentální výchova se prolíná jako průřezové téma prakticky všemi předměty,
k jejímu naplňování a realizaci byl cíleně sestaven tematický plán předmětu Ekologický seminář (Eks) v 6. ročníku.

Vyučující Eks:

 • Staňková Bohumila, Mgr.
 • Policarová Věra, Ing.
 • Janebová Klára, Bc.

Časová dotace: 2 hodiny týdně (nejazyková větev třídy)

Vyučované tematické celky tematického plánu:

 • Minulost, současnost a budoucnost zemského systému
 • Smyslové vnímání
 • Počasí
 • Vánoce, Velikonoce
 • Odpady, ekologicky šetrná domácnost
 • Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
 • Zoologické karty
 • Ochrana přírody
 • Ekosystém půda
 • Ekosystém voda
 • Ekosystém les
 • Poznáváme nejen naše město

Projekt Stožec

Žáci šestých ročníků se pravidelně každým rokem účastní třídenní pobytové výchovy
ve Středisku environmentální výchovy Národního parku Šumavana na šumavském Stožci. Z velmi pestré a široké nabídky programů jsou nejčastěji vybírána témata:

Vítejte u nás

 • o NP Šumava, ochraně ŽP, problematice odpadů

Vodní svět

 • lovení a určování vodních bezobratlých živočichů, srovnání tří různých vodních biotopů (rybník, řeka a náhon), práce s lupou, mikroskopem i fonendoskopem (posloucháme, jak proudí míza v břízách)

Vydra říční

 • program zaměřený nejen na vydru, ale i na další živočichy a rostliny u vody

Cestou po šumavských kopcích – Soumarské rašeliniště

 • při putování přes rašeliniště se děti dozví, jak rašeliniště vznikají, čím jsou unikátní, jaké rostliny a živočichy lze na této lokalitě spatřit
 • cestou jsou k vidění i pobytová znamení bobrů, meandry Studené Vltavy,
  a také tři lehká opevnění a jedno bojové vozidlo pěchoty (BVP) v Dobré Vodě.

Mravenci

 • aktivity jsou zaměřeny zejména na chování a zajímavosti ze společenství
  tohoto sociálního hmyzu, jejich rozmnožování, význam a postavení v lesním ekosystému

Šumava rysíma očima

 • děti se dozví, jak vypadá les z pohledu rysa ostrovida a zjistí, jaké jsou jeho životní potřeby, co obnáší rysí život a mnoho dalších zajímavostí


Stožecká kaple

 • přírodovědná vycházka s pracovními listy ( historii kaple, pravidla chování v 1. zóně NP, srovnání lesních ekosystémů smrkové monokultury a smíšeného lesa, problematika kůrovce, rostliny jarního aspektu, Zlaté stezka, hry v přírodě,..

Pro žáky jsou cíleně vybírány programy, které probíhají ve volné přírodě,
a žáci se tak učili svým vlastním prožitkem. Pobyt na Stožci bývá zpestřen turistickou vycházkou ke Stožecké skále a kapli v 1. zóně NP Šumava, k hraničnímu přechodu s bavorskou částí SRN v Novém Údol s ukázkou dobové „Pošumavské jízdní dráhy“
a části bývalé„ železné opony“. Příjemné zážitky si děti odnáší i ze smyslové naučné stezky „Areálu lesních her“ nebo návštěvy ekoparku s interaktivními herními prvky   či malé geologické venkovní expozice v místě pobytového střediska. K pobytu na Stožci
neodmyslitelně patří i návštěva tamního informačního střediska s přírodovědnými expozicemi, herními aktivitami a vycpaným losem. Několikrát se také dětem poštěstilo vidět v prvních májových dnech živé ukázky Klubu přátel 4.ozbrojené divize americké armády při osvobozování Stožce na konci 2. světové války.


Další nabízené aktivity v rámci EVVO:

 • třídění odpadu ve škole (papír, plast)
 • zapojení do projektových dnů s ekologickou tématikou (např. Den Země)
 • důraz na přímé poznávání a pozorování živé přírody, terénní výuková cvičení
 • exkurze žáků 9. ročníků do jaderné elektrárny Temelín, absolvování programu „Obnovitelné zdroje “SPŠ Volyně
 • účast žáků školního parlamentu školy na „ Týdnu mobility“ a „Dne bez aut“
 • návštěva psího útulku s Čističky odpadních vod Strakonice žáky Eks 6. ročníku
 • využívání nabídek center ekologické výchovy
 • zapojování žáků školy do přírodovědných soutěží a olympiád:
  Kdo umí, umí (5. a 6. ročníky)
  Přírodovědný klokan (8. a 9. ročníky)
  Biologická olympiáda
  Rybářská olympiáda (SOŠ Vodňany)
   
 • exkurze, školní výlety spojené s návštěvou přírodních zajímavostí, vzdělávací akce, výstavy, …
 • vzdělávací pořady: „Planeta Země 3000“ , „Svět kolem nás“
 • akce s prvky ekologické výchovy pořádané školou (vánoční a velikonoční dílny)
 • věnována je pozornost i ochraně zdraví člověka za běžných rizik a mimořádných událostí s využitím didaktických výukových prostředků Asociace na podporu činnosti složek integrovaného záchranného systému „Záchranný kruh“
  (téma: povodně, záplavy, evakuační zavazadlo, požáry, aj. – Eks )
 • zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

Zpracovala: Bohumila Staňková
koordinátor EVVO

Ve Strakonicích dne 26. 10. 2020