Vyberte stránku

Metodici prevence

Školní poradenské pracoviště – metodik prevence

Metodik prevence 2.stupeň – Mgr .Věra Hrdličková

 • Kontakt – 380 429 353, vera.hrdlickova@flc.strakonice.eu
 • Konzultační hodiny – dle domluvy

Metodik prevence 1.stupeň – Mgr. Jana Johanesová

Školní poradenské pracoviště zajišťuje informační, poradenské, metodické, koordinační, vzdělávací, konzultační, intervenční a diagnostické činnosti.

Služby jsou určeny žákům, jejich rodičům i pedagogům. Všichni pracovníci školního poradenského pracoviště dodržují etický kodex.

Poskytování poradenských služeb ve školách a standardní poradenské činnosti školy jsou uloženy školským zákonem a specifikovány navazující vyhláškou č. 197/2016 Sb. v platném znění.

ŠPP by mělo přispět zejména ke zlepšení vztahů mezi všemi subjekty školy, tzn. žáky, učiteli, rodiči, k vytvoření podmínek pro včasné odhalování obtíží ve vzdělávání, v chování, v psychickém a sociálním vývoji žáků, ke zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a k posílení péče o děti nadané.

Školní poradenské pracoviště si klade za cíl:

 • vytvářet širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost
 • zkvalitňovat podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • udržovat příznivé sociální klima ve škole i v jednotlivých třídních kolektivech
 • preventivně eliminovat riziko sociálně – patologických jevů (šikana, kyberšikana, záškoláctví apod.)
 • zajišťovat včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • poskytovat metodickou podporu pedagogickým pracovníkům a rodičům
 • podporovat efektivní komunikaci mezi školou a rodiči
 • koordinovat služby ŠPP se ŠPZ a dalšími subjekty.