Vyberte stránku

Vize školy

V rozvoji školy plánuji plynule navázat na současný stav a posouvat kvalitu celého subjektu na stále vyšší úroveň. Celý vzdělávací proces bude orientován na žáky vytvářením podmínek pro jejich všestranný rozvoj a následné uplatnění v životě.

1. Vize školy

Cílem je udržet a rozvíjet moderní dynamický vzdělávací subjekt, který i nadále zůstane respektovanou výchovně vzdělávací, kulturní i společenskou institucí. Tato organizace vytvoří optimální předpoklady pro další profesní růst a osobnostní rozvoj žáků na základě jejich individuálních schopností
a potřeb. Bude chápána jako prevence problémů a dlouhodobá investice do vzdělání obyvatel regionu.

K tomu je nutné využít všech příležitostí a silných stránek školy, mezi něž patří např. výhodná geografická poloha, pozitivní sociální klima školy, „rodinný typ školy“, zaměření na kvalitní jazykovou vybavenost žáků, prostorové řešení vhodné pro integraci, velkou příležitostí je čerpání prostředků ze strukturálních evropských fondů prostřednictvím zpracovaných projektů. Rozvoj školy musí nutně navázat na vše, co bylo vybudováno a bylo dobré a osvědčené. Strategie rozvoje školy (viz. příloha) bude spočívat v postupném plnění úkolů a dosahování cílů v různém časovém horizontu podle jejich významu a charakteru.

2. Organizační a řídící oblast

Každý zaměstnanec má jedinečný přínos a nezastupitelnou hodnotu pro školu. Zaměstnanci školy musí pracovat jako tým, jehož kvalitní řízení povede k úspěšnému splnění společného cíle. Řízení management úzce souvisí s celkovou kulturou školy, kterou představují nejen závazné normy, pravidla, řády a materiálně technické vybavení, ale především také vztahy mezi zaměstnanci. Pro úspěšné vedení pracovníků směřující ke společnému cíli je nezbytné vytvořit a udržet pozitivní klima školy jako jednoho celku na všech jeho úrovních. Je nutná otevřená komunikace mezi pracovníky a vedením školy založená na vzájemné důvěře, empatii, respektu a úctě. Je důležité přirozeně ztotožnit pracovníky s jejich rolí a úkoly rozdělovat podle jejich schopností a dovedností. Ředitel školy musí umožnit a podporovat seberealizaci a další vzdělávání všech pracovníků.

3. Výchovně vzdělávací oblast

Je nutné poskytnou žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, proto musíme v co největší míře rozvíjet jejich osobnost, nadání, rozumové i fyzické schopnosti. Současně je nutné v závislosti na jejich individuálních schopnostech a možnostech umožnit žákům profilaci vhodnou nabídkou volnočasových aktivit, nebo zařazením do menších třídních kolektivů se zaměřením na určitou výchovně vzdělávací oblast.

Je důležité vzbuzovat zájem o další a celoživotní vzdělávání, propojovat, smysluplně a prakticky využívat jednotlivé poznatky, zabývat se problémy města, regionu a republiky. Vzhledem k současnému stavu ve společnosti je nezbytné se zaměřit na výchovu elementárních morálně – etických vlastností a slušného chování a vychovávat žáky k toleranci a ohleduplnosti.

Toho lze dosáhnout prostřednictvím jednotného a důsledného působení kvalitního a stabilizovaného učitelského sboru. Důležitými faktory jsou podnětné prostředí s jasnými pravidly, dialog respektující individuality obou stran, kvalita výukového prostředí a pestrá nabídka mimoškolních aktivit.
Podporovány budou adaptační, sportovní a ekologické kurzy, divadelní a sportovní kroužky, vzdělávací zájezdy a exkurze, charitativní akce či soutěže. Některé z nich jsou součástí vzdělávacího programu školy, jiné budou nabízeny pro žáky jako dobrovolná volnočasová aktivita. Nelze opomenout činnost školní družiny, která v některých případech supluje rodinné zázemí.

Při úpravách ŠVP bude důležité do něj zapracovat a aktualizovat všechny uvedené náležitosti.

4. Personální oblast

Za klíčový prvek výchovně vzdělávacího procesu považuji učitelský sbor. Budu podporovat odborný růstu pedagogů a jejich další cílené vzdělávání zaměřené vedle pedagogické a profesní odbornosti na jazykovou vybavenost a práci s novými technologiemi.
O své učitele škola musí pečovat. Pokud pedagog vnitřně přijme atmosféru školy, systém řízení, pravidel, podílí se na školních aktivitách a je za nadstandardní práci náležitě ohodnocen v rámci variabilní složky platu, je se svou prací spokojen a svou empatii přenáší do vzdělávacího procesu. Tím pozitivně ovlivňuje úspěšnost vzdělávání a výchovy.

5. Materiálně technická a ekonomická oblast

Odborné učebny školy budou v závislosti na financování postupně a na základě stanovených priorit rekonstruovány (chemie, kuchyňka, IT Chelčického,..), učebny i kabinety budou průběžně dovybavovány nejen kancelářským nábytkem, ale i výpočetní technikou. Dále je nezbytné vybavit každého vyučujícího přenosným počítačem pro práci s moderními technologiemi ve výuce a připravit se na zavádění on-line výuky. Nedílnou součástí investic je i obnova a modernizace učebnic.

Plánuji nechat zpracovat projekty na rekonstrukce a rozšíření sportovišť u obou částí škol, kdy ve spolupráci s městem vzniknou odpovídající sportovní areály nejen pro potřeby školního tělocviku. Další možností pro zlepšení podmínek výchovně vzdělávacího procesu spatřuji v tzv. venkovních učebnách, využívaných nejen pro výuku výchov.

6. Oblast spolupráce

Řádná funkce školy není možná bez aktivní spolupráce a komunikace všech partnerů – žáků, rodičů, veřejnosti a zřizovatele. K tomu by mělo velkou měrou přispět:

 • udržet dosažený kredit školy v rámci regionálních tradic a tradic celého Jihočeského kraje
 • soustavně se aktivně zapojovat do činností městských a regionálních institucí, pokračovat
 • zkvalitňovat spolupráci s místními spolky, s živnostníky a podniky z měst a organizovat pravidelné akce ve spolupráci se školami z regionu, nejen na úrovni místních základních škol, ale také škol navazujících na základní vzdělávání, s možností společných projektů a následného studia (Gymnázium, VOŠ SPŠ a SOŠ Strakonice, VOŠ a SPŠ Volyně, SRŠ a VOŠ VHE Vodňany, ….)
 • rozvíjet a prohlubovat stávající spolupráci s partnerskými školami
 • udržet a případně zvýšit úspěšnost žáků při začlenění do následného studia a pracovního procesu, a tím rozšířit spolupráci s potencionálními zaměstnavateli
 • motivovat zapojení žáků do soutěží a mimoškolních aktivit, a tím zvyšovat jejich sebevědomí a pocit sounáležitosti
 • udržet a podporovat všechny perspektivní aktivity ve škole i na veřejnosti, vytvořit dobré zázemí pro jejich fungování (spoluúčast na projektech, profesní soutěže, spolupráce se sociálními a zahraničními partnery a dalšími školami)
 • zajistit bezpečné prostředí pro žáky (protidrogová prevence) a důsledně řešit veškeré negativní jevy
 • prohlubovat spolupráci s rodiči, vytvářet prostor pro jejich zapojení do aktivit školy
 • rozvíjet stávající spolupráci se zahraničními partnery, a tím umožnit žákům i učitelům výměnu zkušeností
 • podporovat vykrystalizovaný projektový tým a jeho aktivity, dovést právě probíhající projekty do zdárného konce
 • informovat veřejnost prostřednictvím medií a všech dostupných prostředků o úspěších školy, a to i v rámci celého Jihočeského kraje
 • pěstovat povědomí o škole aktivním zapojením žáků i vyučujících do prezentace školy (tvorba článků pro školní webové stránky, místní tisk, rozhlas či televizní vysílání)
 • pokračovat ve společenských aktivitách (pořádání sport. soutěží, projektových dnů, školní akademie,….)
 • aktivně se podílet na organizování aktivit přesahujících rámec okresu a regionu (krajská kola soutěží,…)

Mým cílem bude zajistit propagaci všech relevantních činností a aktivit školy tak, aby ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice zůstala nedílnou součástí dění Strakonicka.

Závěr

Nejlepší vizitkou společného snažení všech zaměstnanců školy je její dobré jméno, úspěchy jejích absolventů v dalším studiu i v osobním životě a v neposlední řadě zkušený spokojený pedagogický sbor.
Základní školu F. L. Čelakovského vidím jako živý a tvárný organismus s velkým potenciálem dlouhodobého růstu. Je nutné k němu přistupovat s láskou v srdci a chladnou hlavou.

Mgr. et Mgr. Radek Čejka