Vyberte stránku

Předměty

Anglický jazyk

V současné době na druhém stupni naší školy vyučují anglický jazyk tito učitelé: RNDr. Viera Hašanová, Mgr. Pavla Kahovcová, Mgr. Pavlína Kalbáčová, Mgr. Pavla Prušáková, Mgr. Jindra Ševítová, Mgr. Martina Zajícová, Mgr. Miloslav Žíla.

Dotace vyučovacích hodin AJ na druhém stupni je tato:

6.ročníky – 4 hodiny týdně

7.ročníky – 3 hodiny týdně

8.ročníky – 3 hodiny týdně

9.ročníky – 3 hodiny týdně + 1 hodina konverzace

V přízemí školy se nachází speciální jazykové učebny s moderním vybavením pro výuku jazyků. Ty jsou využívány pro hodiny anglického a německého jazyka.

Škola používá sadu akreditovaných učebnic angličtiny English Plus od vydavatelství Oxford University Press. Jako hlavní doplňkové materiály slouží časopisy od vydavatelství Bridge (ve školním roce 2020/2021 jsme pro žáky neobjednali z důvodu výjimečné celostátní situace).

Pro žáky je ve škole k dispozici knihovna AJ obsahující velký výběr adaptované i originální četby.

Nadaní žáci mohou zazářit při konverzační olympiádě z anglického jazyka. Koncem každého školního roku pořádáme školní kolo této olympiády pro žáky 4.- 5. tříd, během zimních měsíců pro studenty z druhého stupně. Ti nejlepší pak naši školu reprezentují v okresních a nezřídka i v krajských kolech.

Atraktivní akcí je každoroční oslava Halloweenu spojená s prodejem „příšerných strašidelných“ svačinek.

Je tradicí, že naše škola zvyšuje motivaci studentů k výuce angličtiny pořádáním velmi oblíbených zájezdů do Velké Británie, zejména do Londýna a okolí.

Zde si každý otestuje úroveň znalostí angličtiny při pobytu v místních rodinách a zážitků, které si s sebou přiveze zpět, je nespočet. 

OBSAH PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK – 3. TŘÍDA

Ve třetím ročníku se žáci seznámí se základy anglického jazyka. Naučí se základní slovní zásobu a gramatické jevy související s těmito oblastmi: seznamování, barvy, čísla, škola, rodina a přátelé, lidské tělo, zvířata, jídlo a pití, Vánoce a Velikonoce.

Při výuce využíváme učebnice Click with friends 1.

OBSAH PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK – 4. TŘÍDA

Ve čtvrtém ročníku si žáci prohloubí učivo ze třetí třídy a naučí se nová slovíčka a gramatické jevy související s těmito oblastmi: bydlení, lidské a zvířecí tělo, záliby, jídlo a pití, škola, roční období a čas, oblečení, Vánoce a Velikonoce.

Při výuce využíváme učebnice Start with Click new 1 a 2.

Německý jazyk

Předmět německý jazyk je na naší škole vyučován jako druhý cizí jazyk vedle angličtiny. Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků, proto se část našich žáků věnuje němčině už od 6. ročníku v dotaci 3 hodin týdně, ostatní mají německý jazyk povinně od 7. ročníku v dotaci 2 hodin týdně.

Vzdělávací cíle a výsledky jsou koncipovány na úrovni jazykového stupně A1 – A2. Klademe důraz především na komunikativní schopnosti a dovednosti, žáci si osvojují základní informace o daném regionu. Pomáháme překonávat jazykovou bariéru a zvyšujeme tak šanci na další úspěšné studium na střední škole.

Pro výuku používáme nejen kmenové třídy, ale i jazykové učebny, vybavené sluchátky.

Dlouhodobě spolupracujeme s německou školou Lobkowitz Realschule Neustadt an der Waldnaab. Žáci osmých ročníků se pravidelně účastní pobytů v jazykovém centru ve Waldmünchenu, organizujeme společné akce.

Zapojujeme se do konverzačních soutěží, naši žáci jsou velice úspěšní a reprezentují nás nejen na okresní úrovni.

Učební materiály:

Start mit Max 1,2 – učebnice, pracovní sešit

Beste Freunde 1,2,3 – učebnice, pracovní sešit, interaktivní učebnice

Dále využíváme celou řadu jiných jazykových materiálů (Lesehefte, Ferienhefte, Klettblätter,…), IT technologie (počítače, tablety, interaktivní tabule), online aplikace (Kahoot, Quizizz, WocaBee, Linoit, Whiteboard, LearnigApps, Google Slides…)

Online odkazy na procvičování NJ pro žáky:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/cizi-jazyky/1072-nemecky-jazyk

https://www.hueber.de/beste-freunde/lernen

Vyučující NJ:

Eliška Slavíková, Martina Zajícová, Lucie Tomanová, Pavlína Kalbáčová

Český jazyk a literatura

Jako samostatný předmět se Český jazyk a literatura vyučuje v 6. až 9. ročníku
/v 6., 7. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně, v 8. ročníku 5 hodin týdně/.

Předmět je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se jednotlivé složky vzájemně prolínají.
Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu.
Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Cílem je naučit žáky jasně a srozumitelně se vyjadřovat s ohledem na konkrétní situaci, ústně i písemně, komunikovat s okolním světem.

V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně rozvíjejí čtenářskou gramotnost, základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Snažíme se podněcovat žáky k četbě, ke sdílení čtenářských zážitků, k využívání četby k vlastnímu rozvoji.

Zapojujeme se do různých jazykových a literárních soutěží a akcí:

 • olympiáda z českého jazyka
 • Čestický brambor (lit. soutěž)
 • Noc s Andersenem

Pravidelně spolupracujeme se Šmidingerovou knihovnou ve Strakonicích.
Ve škole funguje školní knihovna, ve které jsou pravidelně doplňovány tituly současné literatury
pro děti a mládež (beletrie i populárně naučné knihy). Ve školní knihovně probíhají dílny čtení, které jsou součástí literární výchovy.
Při výuce ČJ používáme moderní technologie – interaktivní tabule, tablety, výukové programy na procvičování učiva.
V 8. ročníku žáci vytvářejí školní časopis (součást ŠVP – mediální výchova).
V 9. ročníku se žáci účastní exkurze do Prahy, jejíž součástí je návštěva divadelního představení.

Dějepis

Dějepis

Úkolem dějepisu je přinést žákům základní poznatky o konání lidí v minulosti, kultivovat jejich historické vědomí a přivést je k zájmu o dění minulé. Vedlejším produktem je trénování a zlepšování paměťových i logických schopností žáků při zapamatovávání důležitých událostí a uvědomování si vztahů mezi nimi.

Základní rámec vzdělávacího obsahu učiva dějepisu

 • 6. třída – seznámení se s historií, její důležitostí a základními pojmy, pokračuje od počátků lidské společnosti přes nejstarší civilizace a končí starověkým Řeckem a Římem
 • 7. třída – začíná stěhováním národů, příchodem Slovanů do Evropy, pokračuje středověkem a končí renesancí
 • 8. třída – navazuje na renesanci zámořskými objevy, barokem, pokračuje průmyslovou revolucí, nezapomíná na evropské a světové dějiny velmocí i českého státu v rámci habsburské monarchie, končí v druhé polovině 19. století
 • 9. třída – probírá počátek 20. století, pokračuje průběhem a příčinami 1. světové války přes meziválečné období, 2. světovou válku, vliv těchto událostí na vznik a vývoj českého státu, zakončen je historií poválečného a událostmi současného světa
Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. ročníku jednu hodinu týdně a v 7., 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně.

Vzdělávání v předmětu fyzika:

 • směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
 • vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy
 • vede k vytváření a ověřování hypotéz
 • učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi
 • směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
 • podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

 • frontální výuka s demonstračními pomůckami
 • skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury)
 • samostatné pozorování
 • krátkodobé projekty

Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka a příroda:

 • chemie: jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie
 • přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos elektromagnetických signálů, elektromagnetické záření – léčba nádorů
 • zeměpis: magnetické póly Země, kompas, busola – orientace na mapě, sluneční soustava

Kompetence komunikativní

Učitel

 • vede žáky k práci ve skupinách založené na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi
 • učitel vede žáky k formulování jejich myšlenek v písemné i mluvené formě
 • vyžaduje úhledný a čitelný písemný projev
 • učí žáky sebehodnocení a přijímání kritiky
 • vyžaduje respektování laboratorního řádu

Kompetence sociální a personální

Učitel

 • využívá skupinového vyučování a vede žáky ke spolupráci při řešení problémů
 • učí žáky základům týmové práce
 • usiluje o střídání a respektování rolí ve skupině
 • navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
 • vede žáky k ochotě pomoci

Kompetence občanské

Učitel

 • podporuje žáky v respektování druhých a k akceptování rozdílů mezi jednotlivci
 • vede žáky k ochraně fyzického a duševního zdraví svého i ostatních
 • vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů
 • podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě
 • (např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb)

Kompetence pracovní

Učitel

 • učí žáky organizovat si práci a zodpovídat za její výsledek
 • vyžaduje práci v požadované kvalitě a v dohodnutém termínu
 • vede žáky k šetrnému zacházení s fyzikálními přístroji a pomůckami
 • vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními
Chemie
Vyučující: Policarová Věra

Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně.

 • Vzdělávání v předmětu chemie: 
 • směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor 
 • vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů 
 • učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy 
 • učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů 
 • učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 
 • Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 
 • frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními 
 • nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů 
 • práce ve skupinách 
 • demonstrační pokusy 

 

Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je omezen vybavením školy pomůckami. Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu s platnou legislativou. 

 

Řád učebny chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením učebny a laboratoře, dodržování uvedených pravidel je pro každého žáka i vyučujícího závazné. 

 

Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda  a částečně s matematikou. Např.: 

– zeměpis – surovinové zdroje chemického průmyslu 

– přírodopis – význam zelených rostlin, životní prostředí a jeho ochrana, zdraví 

– fyzika – vlastnosti látek 

– matematika – chemické výpočty

Předmětem prolínají průřezová témata, důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za jeho zdraví.

EV – Vztah člověka k přírodě – naše obec, náš životní styl

EV – Základní podmínky života – půda, energie, přírodní zdroje, voda, ovzduší

EV – Lidská aktivita a problémy životného prostředí – průmysl a životní prostředí

Kompetence k učení  

 • samostatně nebo v kooperaci s ostatními žáky systematicky pozorovat chemické látky a děje, výsledky svých pozorování zpracovávat a vyhodnocovat  
 • vytvářet hypotézy a provádět experimenty, které je mají ověřit  
 • informace získané při pozorování, experimentování či jiným způsobem využívat pro  své další učení a jako východisko dalších poznávacích aktivit  
 • vyhledávat v různých pramenech informace týkající se chemické problematiky a efektivně je využívat v dalším studiu  
 • poznávat vzájemné souvislosti všech přírodovědných oborů  

 

Kompetence k řešení problémů  

 • získávat informace z různých zdrojů, porovnávat je a třídit tak, aby mohly přispět k řešení daného problému  
 • porovnávat různá řešení problému, posuzovat tato řešení z hlediska správnosti a efektivnosti  
 • předkládat žákům dostatek námětů k samostatnému uvažování a řešení problémů z oblasti chemie a jejích aplikací  

 

Kompetence komunikativní  

 • poznávat mezinárodně užívané symboly pro označování různých chemických látek  
 • vést žáky k logickému a výstižnému vyjadřování  

 

Kompetence sociální a personální  

 • při práci ve skupinách organizovat spolupráci  
 • vytvářet situace vyžadující spolupráci  

 

Kompetence občanské  

 • naučit žáky rozpoznávat krizové situace ohrožující život a zdraví člověka, dovést je k zodpovědnému chování, poskytnutí účinné pomoci dle svých možností  
 • vést žáky k pochopení základních ekologických souvislostí a jejich vztahu k chemické problematice  

 

Kompetence pracovní  

 • rozvíjet schopnost rozhodování při pracovních aktivitách  
 • vést k bezpečnosti práce  
 • přistupovat k výsledkům práce z různých hledisek  

V průběhu osmého ročníku získají vědomosti o základech anorganické chemie, jako jsou značky a názvy prvků, jejich zařazení v periodické soustavě, a charakteristické vlastnosti, výskyt a použití těch nejznámějších.

Dále se seznámí se stavbou látek – atomem, molekulou, sloučeninou a směsmi, chemickými reakcemi a jejich úpravou a základními anorganickými sloučeninami, jako jsou halogenidy, oxidy, hydroxidy, kyseliny a soli.

Devátý ročník je zaměřen na organickou chemii, žáci poznají uhlovodíky a základní deriváty – alkoholy, sacharidy, bílkoviny, jejich význam a použití.

Výuka probíhá ve dvou hodinách týdně. Používáme učebnice z nakladatelství Nová škola, které plně vyhovují požadavkům ŠVP, jsou názorné, učivo je předkládáno logicky a v souladu s běžným životem, takže žáci se seznamují s těmi chemickými látkami, které mohou běžně použít, nebo se s nimi setkat.

Znalosti jsou prověřovány pravidelně, téměř každou hodinu, tzv. “kartičkami“, kdy je v několika otázkách prověřeno poslední učivo. Tímto způsobem jsou vyzkoušeni všichni žáci a mohou tak získat velké množství známek, díky čemuž je klasifikace velmi objektivní.

Aktivita žáků je podporována tvorbou referátů, projektů a ročníkové práce. K doplnění učiva sloužil v minulých letech volitelný předmět „Chemicko – biologický praktika“ – vždy po dvou hodinách týdně v devátém ročníku.

V současné době je kvůli nízké hodinové dotaci zrušen.

Po delší odmlce se budeme účastnit soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“.

Probírané učivo v 8. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

 1. POLOLETÍ 

září

 • Laboratorní řád a bezpečnost práce 
 • ÚVOD DO CHEMIE 
 • Co je chemie, jak vznikla chemie 
 • Látky a tělesa 
 • Zjišťování vlastností látek 
 • Nebezpečnost chemických látek, první pomoc 
 • Měření vlastností látek 
 • Chemický pokus (experiment) 

říjen

 • CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI 
 • Složení a třídění směsí 
 • Chemické látky a směsi 
 • Třídění směsí 
 • Roztoky, hmotnostní zlomek 
 • Výpočet složení roztoků 
 • Rozpustnost látek 
 • Oddělování složek ze směsi 

listopad

 • VZDUCH A VODA 
 • Vzduch a jeho složení, vlastnosti, význam a využití, vzduch a jeho znečištění 
 • Voda a její vlastnosti, druhy vod 

prosinec

 • POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK 
 • Částice látek 
 • Látky, model atomu, jádro atomu, obal atomu 
 • Prvky 
 • Chemické prvky, periodická soustava prvků 
 • Chemické sloučeniny 
 • Chemická vazba, typy chemických vazeb 
 • Složení molekul, chemické sloučeniny, chemický vzorec 
 • Ionty (kation, anion), iontové sloučeniny 

leden

 • CHEMICKÉ REAKCE 
 • Co jsou chemické reakce 
 • Chemické reakce 
 • Zákon zachování hmotnosti 
 • Chemické rovnice 
 • Rozdělení chemických reakcí 
 • Chemické výpočty 
 • Látkové množství, molární hmotnost, látková koncentrace, výpočty z chemických vzorců, výpočty z chemických rovnic 
 1. POLOLETÍ 

únor

 • CHEMICKÉ PRVKY 
 • Rozdělení chemických prvků 
 • Vlastnosti kovů a nekovů 
 • Nekovy (vodík, kyslík, dusík, uhlík, fosfor, síra, halogeny) 
 • Polokovy (křemík, germanium) 

březen

 • Kovy (významné kovy, alkalické kovy, kovy alkalických zemin) 
 • ANORGANICKÉ SLOUČENINY 
 • Dvouprvkové sloučeniny 
 • Názvosloví anorganických sloučenin 
 • Halogenidy, názvosloví, významné halogenidy 

duben

 • Oxidy, názvosloví, významné oxidy 
 • Sulfidy, názvosloví, významné sulfidy 
 • Tříprvkové sloučeniny 
 • Hydroxidy, názvosloví, významné hydroxidy 
 • Kyseliny, rozdělení kyselin 
 • Bezkyslíkaté kyseliny, názvosloví, významné bezkyslíkaté kyseliny 

květen

 • Kyslíkaté kyseliny, názvosloví, významné kyslíkaté kyseliny 
 • Kyselost a zásaditost látek 
 • Kyselost a zásaditost vodných roztoků, neutralizace 
 • Soli, vznik solí, rozdělení, názvosloví 
 • Hydrogensoli 
 • Hydráty solí 

červen

 • Využití solí bezkyslíkatých kyselin 
 • Využití solí kyslíkatých kyselin 
 • Využití chemických sloučenin v běžném životě 
 • SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ 

Probírané učivo v 9. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

 1. POLOLETÍ 

září

 • Laboratorní řád a bezpečnost práce 
 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU 
 • ÚVOD DO CHEMIE 
 • CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI 
 • POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK 
 • CHEMICKÉ REAKCE 
 • CHEMICKÉ PRVKY 
 • ANORGANICKÉ SLOUČENINY 

říjen

 • REDOXNÍ REAKCE 
 • CO JSOU REDOXNÍ REAKCE 
 • REDOXNÍ REAKCE KOVŮ 
 • Elektrochemická řada napětí kovů 
 • Získávání kovů z rud na principu redoxních reakcí 
 • Elektrolýza. Průmyslové využití elektrolýzy 
 • Redoxní reakce jako zdroj energie. Koroze 
 • CHEMICKÉ VÝPOČTY 

listopad

 • ZDROJE ENERGIE 
 • Neobnovitelné zdroje energie 
 • Uhlí, ropa, zemní plyn, elektrárny v České republice, tepelné elektrárny, jaderné elektrárny 
 • Obnovitelné zdroje energie 
 • Sluneční energie, energie větru, energie vody, geotermální energie, biomasa 

prosinec

 • ORGANICKÁ CHEMIE 
 • Organické látky a jejich složení, vlastnosti organických látek, zdroje organických sloučenin, stavba molekul organických sloučenin, typy vzorců v organické chemii, rozdělení organických sloučenin 
 • UHLOVODÍKY 
 • Uhlovodíky. Dělení uhlovodíků 

leden

 • Nasycené uhlovodíky (Alkany – názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, zástupci) 
 • Nenasycené uhlovodíky (Alkeny, Alkyny – názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, zástupci) 

 2. POLOLETÍ

únor

 • Aromatické uhlovodíky (Areny – názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, zástupci) 
 • DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ 
 • Halogenderiváty (názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, zástupci) 

březen

 • Dusíkaté deriváty (názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, zástupci) 
 • Kyslíkaté deriváty (názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, zástupci) 

duben

 • PŘÍRODNÍ LÁTKY 
 • Chemické složení organismů 
 • Cukry (Sacharidy) 
 • Tuky (Lipidy) 
 • Bílkoviny (Proteiny) 
 • Nukleové kyseliny 
 • CHEMIE KOLEM NÁS 
 • Chemie a výživa 
 • Potraviny, Složení potravy, výživová hodnota potravin, voda, konzervace potravin 

květen

 • Chemie a zemědělství 
 • Hnojiva, pesticidy, alternativní metody v zemědělství 
 • Chemie a zdraví 
 • Léčiva, přípravky osobní hygieny, přípravky pro čistotu v domácnosti 
 • Chemie a průmysl 
 • Makromolekulární látky (plasty, syntetická vlákna, kaučuky) 
 • Biotechnologie 

červen

 • NEBEZPEČÍ CHEMIE 
 • Drogy, rozdělení drog, doping, havárie 
 • CHEMIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 • Znečištění životního prostředí, negativní účinky chemických látek 
 • SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ 
Informatika

Informační a výpočetní technika se vyučuje v 5. a 9. ročníku (1 hodina týdně). Studenti získají základní znalosti pro práci s výpočetní technikou. Pracují v prostředí Windows 10, vyhledávají informace na internetu, komunikují prostřednictvím e-mailu, zvládají grafické programy a dbají na svoji internetovou bezpečnost. Seznamují se s počítačovými komponenty, výukovými programy a úpravou fotografií. Ke své práci používají programy ze skupiny programů Office 365. Při vzdálené výuce pracují v programu Teams. Informatiku žáci využívají i pro jiné předměty.

Zeměpis

Tento předmět je na naší škole vyučován v každém ročníku 2 hodiny týdně.

6. ročník

V tomto ročníku se žáci seznamují se základními fyzickogeografickými prvky naší Země. Jedná se o velmi pestré učivo, které je ale velmi obtížné pro pochopení a osvojení základních informací, tolik potřebných pro navazující učivo v dalších ročnících. Je totiž základem celého zeměpisu.

Žáci zde získají znalosti o postavení Země ve vesmíru ,mapách,fungování naší planety díky jednotlivým složkám jako např. hydrosféra, atmosféra, biosféra. Zároveň se žáci naučí pracovat s atlasem, vyhledávat údaje v tabulkách a statistikách a v neposlední řadě i to jak se k naší planetě Zemi chovat s úctou a pokorou.

7. ročník

Sedmý ročník v jeho první třetině navazuje na šestý ročník výukou socioekonomického zeměpisu, což zahrnuje učivo o základních kategoriích obyvatelstva, náboženství, sídel a hospodářství.

V sedmé třídě se děti poprvé setkávají s regionální geografií, která je bude provázet až do devátého ročníku. Seznámí se s Afrikou, Jižní a Severní Amerikou a Austrálií. Naučí se vyhledat základní místopisné pojmy, dozví se základní údaje o tom, kdo, co, jak a proč na tomto světadíle žije, roste, bydlí a pracuje.

8.ročník

V osmém ročníku budou žáci dále studovat jednotlivé světadíly, a to Asii a Evropu.

Evropě je věnováno celé druhé pololetí, protože je to pro žáky již mnohem bližší region a spousta z nich má i mnoho zkušeností z návštěvy některé ze zemí Evropského kontinentu. Žáci se mnohem více zaměřují na jednotlivé regiony a důraz je kladen hlavně na země, které sousedí s naší republikou. Žáci by měli zvládnout základní místopisné pojmy nejen na mapě vyhledat, ale měli by je umět i blíže popsat a sdělit spolužákům základní charakteristiku jednotlivých zemí (tradice, památky apod.)

9.ročník

Devátý ročník je celý věnován naší zemi České republice. Děti se seznamují nejen se základními geografickými prvky, ale i s historií našeho území v kontextu polohy a rozlohy našeho státu. Žáci se budou učit o základních hospodářských, přírodních a sídelních strukturách našeho státu. Ve druhém pololetí se pak učí o jednotlivých krajích naší země, tradicích, památkách a přírodních krásách, které jednou určitě navštíví jako turisté.

Přírodopis

Vyučovací předmět přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu, poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a přírodním zákonitostem, umožňuje poznávat přírodu jako systém. Žáci jsou vedeni k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, uvědomují si závislosti člověka na přírodních zdrojích. V rámci předmětu se postupně seznamují se systémem jednotlivých taxonomických skupin a na vybraných druzích studují jejich typické morfologické či anatomické charakteristiky.

Vyučující předmětu:

 • Staňková Bohumila, Mgr.
 • Policarová Věra, Ing.
 • Spimmerwimmerová Tereza, Ing.
 • Janebová Klára, Bc.

Učebnice:

 • L. J. Dobroruka a kol.: Přírodopis I pro 6. ročník ZŠ. Scientia.
 • L. J. Dobroruka a kol.: Přírodopis II pro 7. ročník ZŠ. Scientia.
 • L. J. Dobroruka a kol.: Přírodopis III pro 8. ročník ZŠ. Scientia.
 • V. Cílek a kol.: Přírodopis IV pro 9. ročník ZŠ. Scientia.

Časová dotace:

 • 2 hodiny týdně (6.ročník, 7. ročník, 8. ročník)
 • 1 hodina týdně (9. ročník)

Stručný přehled učiva:

6. ročník: planeta Země,vzájemné vztahy organismů v přírodě, jednobuněčnost a mnohobuněčnost, buňka, viry, bakterie, houby, lišejníky, nižší rostliny – řasy, živočichové jednobuněční (prvoci) , bezobratlí mnohobuněční živočichové (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, členovci – žabernatí, klepítkatci, vzdušnicovci, ostnokožci)

7. ročník: strunatci – pláštěnci, bezlebeční, obratlovci – kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, obecná botanika, systém rostlin, ochrana přírody

8. ročník: obratlovci – savci, etologie a ekologie savců, biologie člověka, člověk a zdraví

9. ročník: základy obecná geologie, mineralogie a petrologie, vznik a vývoj Země, člověka, historie Země, člověk mění a chrání svět, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.

Nedílnou součástí přírodopisu jsou i laboratorní práce, práce s lupou, mikroskopem, atlasem, terénní cvičení a přírodovědné exkurze, návštěvy muzeí , výstav a workshopů, do výuky jsou zařazovány výukové vzdělávací programy center ekologické výchovy, žákům šestých ročníků je nabízena pobytová výchova ve Středisku environmentální výchovy NP Šumava na Stožci, ….. ( viz EVVO a Stožec)

Cíleně jsou vyhledávání žáci talentovaní a nadaní se zájmem o přírodu. Práce s těmito žáky se promítá v jejich úspěšné reprezentaci naší školy v přírodovědných soutěžích ( Kdo umí, umí, Den Země, Přírodovědný klokan, Biologická olympiáda, Rybářská olympiáda, soutěže pořádané Referátem životního prostředí při MěÚ Strakonice, ….)

Přírodověda

V rámci předmětu Přírodověda rozvíjíme poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané v rodině a v nižších ročnících v předmětu Prvouka. V hodinách se žáci učí pozorovat a pojmenovat děje v přírodě, poznávají jejich vzájemné vztahy, souvislosti a utvářejí si tak prvotní ucelený obraz světa. Žáci pozorují a poznávají živou a neživou přírodu, člověka a jeho základní činnosti, formují zdravý životní styl, orientují se v různých druzích techniky a informatiky, osvojují si jednoduché pracovní návyky a postupy. Snažíme se o maximální propojení tohoto předmětu s reálným životem, klademe důraz na vyhledávání, získávání a zkoumání informací z různých zdrojů, chodíme do přírody, navštěvujeme sbírky muzeí, organizujeme pro žáky výlety a exkurze.

Předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Je vyučován ve 4. a 5.ročníku 1.stupně , kdy ve 4.ročníku je časová dotace 1 hodinu týdně, v 5.ročníku jsou to 2 hodiny týdně.

Matematika

Matematika a její aplikace

Matematika prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. V matematice klademe důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům, jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití potřebné k řešení praktických situací. Rozvíjíme intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku. Souběžně se také formují mravní vlastnosti žáka, posilovány jsou zejména takové rysy osobnosti, jako je vytrvalost, pracovitost, kritičnost a překonávání překážek. Nedílnou součástí výuky je i samostatná domácí příprava, ve které procvičujeme a ověřujeme pochopení učiva.

Žáci mají k dispozici ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů z nakladatelství SPN. K výuce používáme moderní technologie – počítač, tablet, interaktivní tabule, hry, stavebnice s matematickou tématikou. Využíváme výukové programy Matik, Speedmat, online aplikace Kahoot, Quizziz, Geogebra a další, výuková videa (finanční matematika – web České televize – Bankovkovi) a jiné.

Zapojujeme se do různých matematických soutěží: Matematická olympiáda, Klokan, Pythagoriáda.

Procvičujeme matematické vědomosti online:

www.onlinecviceni.cz

www.umimematiku.cz

www.matika.in

www.prikladyzmatematiky.cz

www.e-matematika.cz

www.priklady.cz a další.

Naši učitelé matematiky: Mgr. Lenka Kloudová (předseda předmětové komise), Mgr. Bohumila Staňková, Mgr. Jaroslav Vávra, Ing. Simona Pšeničková.

Výuka Hejného matematiky na naší škole

Úvodem bych chtěla říci, že matematika je jenom jedna. Liší se pouze způsob její výuky. Každý z učitelů využívá jiné metody k dosažení stejného cíle.

Hejného matematika využívá k výuce takzvaná prostředí. V každém prostředí se začíná od nejjednodušších, základních věcí a postupně se přidávají úkoly obtížnější. Žák se ve známém prostředí dobře orientuje, využívá velké množství názorů, má možnost sám vyvodit řešení a zobecnit poznatek. Zároveň zjistí, že řešení nemusí být jen jedno nebo že k řešení může dojít různými cestami.

Prostředí dává možnost rozvoje šikovných dětí a zároveň pomáhá žákům slabším. Všichni nemusí zvládnout vše, je tu prostor pro individuální prostor a nabídku každému žákovi.

Konkrétním příkladem je prostředí Krokování. Děti mají od 1. třídy k dispozici KROKOVAČ – nalepený na zemi ve třídě i na lavici. Využívají ho k nácviku číselné řady 0,1,2,3…. Dále k nácviku sčítání a odčítání. Bystré děti přijdou záhy na to, že před číslem 1 jsou také čísla, ptají se, chtějí další poznatek a vyvodí čísla do mínusu. Takže dokáží vyřešit příklad 1+1, 1+2 ale i 1-1 a 1-2. Samozřejmě ne všichni, ale většina. Takto je to u všech prostředí. Dítě má možnost zvládnout základ, má možnost ale jít dál, zvládnout nadstavbu.

Krokování:

Hejného matematika rozvíjí logické myšlení opřené o názor a vybudované představy.

Z našeho pohledu a pohledu dětí je Hejného matematika zábavná, zejména pro objevování nového. Skvělé jsou propracované, funkční didaktické pomůcky – kostky, geoboard, parkety, zvířátka dědy Lesoně, pracovní listy pro děti…

Děti se učí spolupracovat, pomáhají si, umí si poradit s chybou.

Děti umí to, co mají umět, a matematika je baví.

Tělesná výchova

Tělesná výchova rozvíjí zdravý životní styl, kultivaci těla a volně morální vlastnosti žáka.  Tělesná výchova rozvíjí zdravý životní styl, kultivaci těla a volně morální vlastnosti žáka.  
Od 6. ročníku do 9. ročníku žáci získávají a zdokonalují pohybové dovednosti, poznávají  pravidla celé škály sportovních disciplín, učí se sportovnímu chování a snaží se překonávat sami sebe. 
Žáci získávají dovednosti z oblasti: 
Gymnastika – ovládání vlastního těla, zlepšování pohyblivosti a koordinace při cvičebních řadách, zpevňování těla a jeho posílení, rozvoj správného dýchání,.. 
Sporty a závodivé hry – zlepšování postřehu, herních dovedností jednotlivce a kombinace, smysl pro kolektiv a spolupráci – dovednosti v jednotlivých soutěžních disciplínách a jejich průpravných hrách např. volejbal, basketbal, florbal, fotbal, házená, rukejbal,  + netradiční sporty jako např. ringo, softbal, frisbee, omnikin,…a další. 
Atletika – zkušenosti z královny sportu a její pravidla, žáci vylepšují své znalosti a dovednosti, umí se připravit na disciplínu – rozběhání, rozcvičení, protažení a atletická abeceda, zvyšují svou výkonnost a překonávají sami sebe, učí se respektovat pravidla a i ostatní  spolužáky – disciplíny všech kategorií (běh 60m, 150m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, přespolní běh, štafeta 4x60m, skok do výšky a do dálky, hod míčkem, vrh koulí) 

Škola se úspěšně účastní mnoha sportovních akcí, některé sama pořádá. 

Škola pořádá povinné kurzy:

 • 6. ročník  – turisticko-branný kurz (4 denní pobyt na horách s program na stmelení kolektivu, spolupráce a kooperace, s vycházkami) 
 • 7. ročník – lyžařský kurz – týdenní pohyb na horách, kde si žáci osvojí sjezdové lyžování, základy snowboardingu a běžeckého lyžování  
 • 8. ročník – kurz cyklistiky – 3 denní cyklus výletů do okolí Strakonic s cílem přispět ke znalostem dopravní výchovy a ukázat možnosti výletů 
                     kurz turistický  – koncipován ve stejném rozsahu jako cyklokurz, zaměřený na atraktivní cíle a zdravý životní styl s hrami 
 • 9. ročník – kurz vodní turistiky – 5 denní cyklus zaměřený na sjíždění řeky a s tím spojené znalosti – ovládání raftu a kanoe, žáci si vyzkoušejí život táborníka, vlastní (kempovou) kuchyni, bydlení pod stanem, samostatnost a hlavně zábavu  
Výchova k občanství

Výchova k občanství je zahrnuta ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

V předmětu je kladen důraz na orientaci žáků v sociální realitě, jejich začleňování do různých společenských vztahů a vazeb. Žák je veden k pochopení hodnot domova, vlasti a kulturního dědictví. Také je směřován k sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací.

Jedním z hlavních cílů předmětu je zapojení jednotlivců do občanského života, rozvoj občanského a právního vědomí žáků, posílení smyslu odpovědnosti za vlastní názory, chování a jednání a jejich důsledky. Motivuje žáky k aktivní účasti na životě v demokratické společnosti a přibližuje jim úkoly důležitých politických institucí a orgánů, včetně činností armády. Dalším cílem je seznámit žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, rozvíjet jejich orientaci ve světě financí, respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití

Předmět je vyučován v 6. – 9. ročníku v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně. Výuka probíhá ve třídě, v učebně IT nebo mimo školu. Během výuky tohoto předmětu jsou v průběhu 4 let rozvíjeny veškeré klíčové kompetence a průřezová témata. Jsou používány metody: samostatná práce, soutěže, testy, projekty, práce s počítačovou technikou, video, besedy, skupinové vyučování, diskuze, výklad, reprodukce textu, dotazníky – interview, návštěva výstav, exkurze.

Výchova ke zdraví

Výchova k zdraví je zahrnuta ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho zdraví.

Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být odpovědný. Přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjení dovedností odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. Svým vzdělávacím obsahem tento předmět bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova.

Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 7. ročníku 1 hodina týdně. V tomto vyučovacím předmětu jsou realizovány všechny klíčové kompetence. Výuka probíhá ve třídách s interaktivní tabulí, v IT učebnách. Ve výuce jsou používány metody: samostatná práce, projekty, skupinové vyučování, soutěže, testy, práce s počítačovou technikou, video, diskuze, výklad, reprodukce textu.

Výtvarná výchova

Předmět výtvarná výchova je součástí většího vzdělávacího celku Člověk a umění a je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. Jeho cílem je vzbudit v dětech zájem pro daný obor. Výtvarná výchova učí žáky vidět, učí přemýšlet, učí uchopit a sdílet svět prostředky výtvarného umění a také učí odvaze. Výtvarnou výchovu učíme ve škole i v přírodě, dále navštěvujeme galerie a muzea.

Vlastivěda

Žijeme v srdci Evropy, a proto se v zeměpisné části zaměřujeme na postavení České republiky v Evropě a na země Evropské unie. Zkoumáme světadíl, který je naším domovem a po kterém tak často cestujeme. V dějepisné části se věnujeme událostem 19., 20. a počátku 21. století. Dozvídáme se, čím procházeli naši předkové a jaké události formovaly naši zemi. V závěrečném celku se zabýváme naším každodenním životem. Řešíme práva a povinnosti, nakládání s majetkem i nutnost chránit přírodu. Celým školním rokem prolíná práce s mapou, třídění informací a snaha o poznání a uchování naší modré planety, jediného vhodného místa k životu.