Vyberte stránku

Třídy

1. ročníky
V prvních ročnících se děti učí podle ucelených řad z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA. Český jazyk: Čteme a píšeme s Agátou (Živá abeceda, Slabikář, písanky, docvičovací sešity čtení) Matematika: Matýskova matematika (pracovní učebnice, docvičovací sešity) Prvouka: Oskarova prvouka (pracovní učebnice) Všechny učební materiály jsou vzájemně propojeny, graficky a didakticky tvoří ucelený soubor. Učebnice navazují zejména na učivo čtení, psaní a matematiky. Získané dovednosti se využívají při práci ve všech jmenovaných předmětech, učivo se prolíná. Učebnice kladou za cíl zvýšit samostatnost žáků a posílit jejich vnitřní motivaci. Žáci již od první hodiny mohou samostatně číst piktografická zadání cvičení. K lepší orientaci pomáhá druhé číslování v horní části stránek. Cvičení se typologicky opakují a jejich obtížnost se zvyšuje. Žáci se učí o tématech přemýšlet, uvažovat, hovořit. Učivo, které by žáci měli zvládnout během 1. ročníku: Český jazyk  Děti se naučí číst a psát velká a malá písmena tiskací abecedy, spojovat písmena do slabik, slov, vět. Naučíme se opisovat a přepisovat text, čteme s porozuměním psanému textu. Matematika Děti se zvládnou orientovat se v číselné řadě 0 – 20, porovnávají čísla, sčítají, odčítají, řeší jednoduché slovní úlohy, orientují se v čase, doplňují tabulky, vytváří jednoduché stavby z krychlí, poznávají jednoduchá tělesa a geometrické tvary a jejich vlastnosti. Prvouka Žáci se seznámí se základními pojmy z tematických okruhů Škola, Podzim, Rodina, Zima, Člověk, Jaro, Čas, Léto, Domov. Všechny učební materiály lze nalézt na webových stránkách www.nns.cz nebo na stránkách www.ucebnice-online.cz . 
2. ročníky
Ve všech předmětech používáme učebnice nakladatelství Nová škola, s.r.o. Učebnice mají i interaktivní verzi, která byla naší škole poskytnuta zdarma. Jsou názorné, přiměřené věku žáků, graficky přehledné, doplněné poutavými ilustracemi. Jsou vhodné i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zároveň poskytují podněty nadaným žákům. V českém jazyce zdokonalujeme techniku čtení a porozumění textu. Naučíme se druhy vět, význam slov, rozdělení hlásek, psaní u, ú, ů, i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. Seznámíme se s některými slovními druhy. V matematice se naučíme počítat do 100, budeme sčítat, odčítat, násobit, dělit. Řešíme slovní úlohy, procvičujeme finanční gramotnost. Seznámíme se se základy geometrie. V prvouce se naučíme slušnému chování a komunikaci se spolužáky. Dozvíme se další informace o přírodě, rostlinách i živočiších. Klademe důraz na důkladné zvládnutí a procvičení učiva, které v tomto ročníku tvoří základ pro další vzdělávání.
3. ročníky

V naší škole jsou 3. ročníky zastoupeny třemi třídami.

3.A vede paní učitelka Eva Hurychová, ve své třídě má 15 chlapců a 8 děvčat.

Podobná převaha chlapců je i ve třídě 3.B paní učitelky Lenky Eyblové ( 17 chlapců a 6 dívek ). Děti ve 3.C učí paní učitelka Petra Novotná, ta má rovnoměrné zastoupení dívek a chlapců – 11/11.

Všichni žáci těchto tříd se v 1. třídě začínali učit číst genetickou metodou.

Výhodou této metody bylo, že již před Vánoci zvládli sami přečíst pohádky a mohli si tak pod stromeček přát své první knížky.

V matematice se metody výuky na naší škole liší. Již při zápise do prvních tříd si rodiče mohli zvolit metodu, která bude jejich dítěti nejlépe vyhovovat.

V tomto ročníku byl velký zájem o metodu prof. Hejného. Třídy 3.A a 3.B se tedy podle této metody vyučují, třída 3.C využívá klasickou matematiku.

Od tohoto školního roku všem žákům 3. ročníku přibyl nový předmět, a to anglický jazyk.

Tento rok, jak všichni víme, nám přichystal řadu překážek, ale statečně bojujeme a zvládáme i distanční výuku.

Pro své žáky si všechny 3 paní učitelky připravují i tematické dny, organizují různé zábavné formy učení. Pokud to situace dovolí, rády vezmou své třídy na školní exkurze a výlet. Letos se děti mohou těšit také na cyklistický kurz, kterým prochází všechny 3. ročníky.

Zpracovaly třídní učitelky 3.tříd.

OBSAH PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK – 3. TŘÍDA

Ve třetím ročníku se žáci seznámí se základy anglického jazyka. Naučí se základní slovní zásobu a gramatické jevy související s těmito oblastmi: seznamování, barvy, čísla, škola, rodina a přátelé, lidské tělo, zvířata, jídlo a pití, Vánoce a Velikonoce.

Při výuce využíváme učebnice Click with friends 1.

SEZNAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ TŘÍDY 3.A

Školní akce:

  • tématické indiánské dny – v každém měsíci jeden den
  • karneval, vítání jara, pálení čarodějnic, den dětí…
  • březen – exkurze dle možností (Sladovna Písek, Lesy města Písku)
  • květen – exkurze Sudslavická stezka 
  • červen – celodenní výlet Malá Turná (sportovní hry, hry v přírodě, vaření pytlíkové polévky na ohni, hledání pokladu, večerní příjezd rodičů, opékání vuřtů, kytary, zpěv)
  • cyklistický výlet (termín určí organizátor všech cyklovýletů)
4. ročníky

ČESKÝ JAZYK:

Nová škola s.r.o. – učebnice a pracovní sešit opakování – nauka o slově, stavba slova, vyjmenovaná slova, slovní druhy podstatná jména – rod, číslo, pád, skloňování podstatných jmen, vzory slovesa – osoba, číslo, čas stavba věty, podmět, přísudek, přímá a nepřímá řeč slohová cvičení, kritické myšlení, dětská literatura a ilustrátoři

MATEMATIKA:

Hejného matematika, nakladatelství Fraus – učebnice a pracovní sešit číslo a početní operace – numerace do 1 000, celá čísla, rovnice, velká čísla, odhady písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělitelnost, dělení se zbytkem, zlomky, zápis zlomku, desetinná čísla, hodiny geometrie v rovině a prostoru – přímka, úsečka, kružnice, jednotky délky a objemu, rovnoramenný trojúhelník, prostorové stavby závislosti, vztahy, práce s daty, statistika, kombinatorika

VLASTIVĚDA:

SPN

ZEMĚPIS:

orientace v krajině a na mapě

ČR – členění a řízení, obyvatelstvo, povrch, vodstvo, počasí a podnebí, půda a zemědělství, nerostné suroviny a průmysl, doprava, památky, kraje

DĚJEPIS:

čas, časová přímka, nejstarší osídlení naší vlasti, staří Slované, Velkomoravská říše, počátky Českého státu, České království, Karel IV., Jan Hus, Habsburkové, Třicetiletá válka, Marie Terezie a Josef II. lidé kolem nás – moje rodina, já a ti druzí, jak být slušným člověkem

PŘÍRODOVĚDA:

SPN

živá a neživá příroda, životní podmínky rostlin a živočichů, rostliny a jejich části, živočichové a stavba jejich těla, podzim, zima, jaro, léto v přírodě, rostliny a živočichové v blízkosti našich obydlí, domácí mazlíčci, rostliny a živočichové: v lese, na louce, na poli, vod a bažin

člověk: ochránce i kazisvět, životní podmínky, vývoj a zdraví

OBSAH PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK – 4. TŘÍDA

Ve čtvrtém ročníku si žáci prohloubí učivo ze třetí třídy a naučí se nová slovíčka a gramatické jevy související s těmito oblastmi: bydlení, lidské a zvířecí tělo, záliby, jídlo a pití, škola, roční období a čas, oblečení, Vánoce a Velikonoce.

Při výuce využíváme učebnice Start with Click new 1 a 2.

5. ročníky

Český jazyk

Výuka směřuje k úspěšnému porozumění různým jazykovým sdělením v mluvené i psané podobě. Žáci se učí vhodně a správně se vyjadřovat ústně i písemně, používat mluvnická i pravopisná pravidla. V 5. ročníku se snažíme získávat pozitivní vztah k literatuře, klademe důraz na čtení s porozuměním, nabízíme žákům dostatek příležitostí ke komunikaci, pomocí učiva rozšiřujeme slovní zásobu, žáci se učí pracovat s chybami. Mezi učivo tohoto ročníku patří: stavba slova, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména, přídavná jména, slovesa, zájmena, číslovky, příslovce, stavba věty, sloh – popis předmětu, reklama, vzkaz, rozhovor, vypravování, dopis, popis pracovního postupu,…

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka má v 5. ročníku činnostní charakter. V učivu se postupuje od získaných znalostí ve 3. ročníku ke složitějším tématům. Žáci si osvojují potřebné jazykové znalosti a dovednosti vedoucí k aktivnímu využití v komunikaci v tomto jazyce. Žáci získávají schopnost číst přiměřené texty v daném jazyce a porozumět jim. Dále se žáci ve výuce seznamují s kulturami zemí, které tímto jazykem hovoří. Mezi učivo 5. ročníku patří např. četba jednoduchých krátkých textů s porozuměním, práce v pracovním sešitě, školním sešitě, na pracovních listech a jiných materiálech, poslech jednoduchých nahrávek s tematikou probíraných okruhů, pozdravy a zdvořilostní fráze, práce se slovníkem,…

Matematika

Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech. Rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku. V 5. ročníku se zaměřujeme na využívání matematických poznatků a dovedností v praxi, získávání finanční gramotnosti, řešení nestandartních aplikačních úloh a problémů. Mezi základní učivo v tomto ročníku patří pamětné počítání, obor přirozených čísel, písemné počítání, zlomky, desetinná čísla, obvody a obsahy obrazců, rýsování přímek, úseček kružnice a dalších obrazců.

Vlastivěda

Žijeme v srdci Evropy, a proto se v zeměpisné části zaměřujeme na postavení České republiky v Evropě a na země Evropské unie. Zkoumáme světadíl, který je naším domovem a po kterém tak často cestujeme. V dějepisné části se věnujeme událostem 19., 20. a počátku 21. století. Dozvídáme se, čím procházeli naši předkové a jaké události formovaly naši zemi. V závěrečném celku se zabýváme naším každodenním životem. Řešíme práva a povinnosti, nakládání s majetkem i nutnost chránit přírodu. Celým školním rokem prolíná práce s mapou, třídění informací a snaha o poznání a uchování naší modré planety, jediného vhodného místa k životu.