Vyberte stránku

Výchovný poradce pro 1. stupeň (budova Chelčického)

Výchovný poradce: Mgr. Lucie Švecová, e-mail: lucie.svecova@flc.strakonice.eu, tel.: 380 429 381

Činnosti výchovného poradce pro 1. stupeň:

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • předkládá učitelům návrhy na další péči o žáky,
 • je kontaktním pracovníkem mezi školou a ŠPZ,
 • pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření,
 • podílí se na vypracování a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu a plánu pedagogické podpory žáka spolu s třídním učitelem,
 • vede evidenci žáků se SVP ve škole a podílí se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro tyto žáky,
 • poskytuje poradenskou činnost pro zákonné zástupce.

2. Péče o žáky s výchovnými problémy

 • napomáhá při práci metodikovi prevence,
 • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost,
 • pomáhá při vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů,
 • napomáhá při spolupráci s dalšími institucemi,
 • reaguje na podněty ze schránky důvěry, která je volně přístupná v budově školy.

3. Další metodická a informační činnost

 • předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům,
 • spolu s třídními učiteli napomáhá řešit problémy žáků ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí.

4. Vedení dokumentace

 • soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči,
 • vede databázi žáků se SVP a aktualizuje ji,
 • vede evidenci individuálních vzdělávacích plánů,
 • spolu s ostatními pedagogy a ŠPZ provádí vyhodnocení účinnosti individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory.

Výchovný poradce pro 2. stupeň

Výchovný poradce: Mgr. Pavlína Kalbáčová, e-mail: pavlina.kalbacova@flc.strakonice.eu, tel.: 380 429 353

1. Metodická a informační činnost

 • provádíme diagnostickou činnost u žáků, kteří to vyžadují ze sociálních, výchovných a vzdělávacích důvodů (ve spolupráci s ostatními vyučujícími)
 • informujeme rodiče a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnosti využití odborných služeb
 • organizujeme individuální konzultace s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků

2. Žáci s výchovnými a výukovými problémy, nadaní žáci

 • sledujeme a vyhledáváme žáky s výchovnými a výukovými problémy
 • sledujeme nadané žáky
 • pomáháme při shromažďování podkladů pro ped.-psychol. poradny, pro odborné lékaře
 • podáváme návrhy na vyšetření v pedagogických poradnách
 • věnujeme zvýšenou pozornost žákům s těmito problémy, nadaným žákům
 • zpracováváme společně s třídními učiteli individuální plány, plány pedagogické podpory
 • vedeme databázi integrovaných žáků
 • organizujeme výchovné programy pro třídní kolektivy
 • spolupracujeme s orgány péče o dítě, s Policií ČR, speciálně pedag. centry apod.

3. Volba povolání

 • poskytujeme poradenskou činnost pro žáky a rodiče
 • zjišťujeme zájem o studium na středních školách, učilištích a gymnáziích
 • spolupracujeme s ped.-psychol. poradnami a Úřadem práce Strakonice
 • zodpovídáme za přihlášky na SŠ
 • zpracováváme přehled o následném studiu všech žáků
 • poskytujeme rodičům informace týkající se zápisových lístků, odvolání a možnosti podání dalších přihlášek na SŠ

Spolupráce s následujícími organizacemi:

 • Pedagogicko – psychologická poradna Strakonice
 • Speciálně pedagogické centrum Strakonice
 • APLA (poruchy autistického spektra)
 • OSPOD
 • Sociální odbor MěÚ Strakonice
 • Policie ČR
 • Úřad práce Strakonice
 • Jihočeská hospodářská komora